สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 เรื่องราวของพุทธสาวกที่ควรศึกษา เพราะมีคุณธรรมที่สมควรยึดถือเป็นแบบอย่าง เช่น พระโสณโกฬิวิสะ ซึ่งเป็นผู้มีความเพียรพยายามาก จนได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในความเพียร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ป.๕/๓ เห็นคุณค่าและพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑. อธิบายประวัติของพระโสณโกฬิวิสะได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. วิเคราะห์คุณธรรมจากประวัติของพระโสณโกฬิวิสะ

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. เห็นคุณค่าและความสำคัญในคุณธรรมของพระโสณโกฬิวิสะ

การวัดผลและประเมินผล

      ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

      ๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

      ๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 7 ชื่อหน่วย เรื่อง มุ่งมั่นมุ่งศรัทธา
ชั่วโมง มุ่งมั่นมุ่งศรัทธา
เรื่อง ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ 17 พ.ย. 65 (มีใบงาน)