สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พระพุทธเจ้าทรงค้นพบหนทางแห่งความทุกข์ พระองค์มีความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์และเพื่อมนุษย์ การศึกษาพุทธประวัติทำให้ได้รู้เรื่องราวของพระองค์ และได้เรียนรู้คุณธรรมและแนวทางการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ป.๕/๒  สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจสำคัญหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์

    ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑. อธิบายความหมายของพุทธจริยาพร้อมยกตัวอย่าง

           ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. วิเคราะห์ความสำคัญของพุทธจริยา

           ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาพุทธจริยาเพื่อนำข้อคิดที่ได้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

      ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

      ๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

      ๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 7 ชื่อหน่วย เรื่อง มุ่งมั่นมุ่งศรัทธา
ชั่วโมง มุ่งมั่นมุ่งศรัทธา
เรื่อง พุทธจริยา 15 พ.ย. 65 (มีใบงาน)