สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศาสนาแต่ละศาสนา ต่างก็มีความสำคัญในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เช่น ความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณี ศาสนสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรม เป็นต้น ศาสนาจึงเป็นหลักในการพัฒนาสังคม

การศึกษาประวัติศาสนาและประวัติศาสดาของแต่ละศาสนา จะทำให้เรามีความเข้าใจศาสนาอื่นๆมากขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. ตัวชี้วัด ป.๕/๑  วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย

๒. จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑. อธิบายการพัฒนาจิตใจทางพระพุทธศาสนา

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. วิเคราะห์การพัฒนาจิตใจทางพระพุทธศาสนาและหลักในการพัฒนาชาติไทย

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาจิตใจทางพระพุทธศาสนา

การวัดผลและประเมินผล

      ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

      ๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

      ๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 7 ชื่อหน่วย เรื่อง มุ่งมั่นมุ่งศรัทธา
ชั่วโมง มุ่งมั่นมุ่งศรัทธา
เรื่อง การพัฒนาจิตใจทางพระพุทธศาสนา 7 พ.ย. 65 (มีใบงาน)