สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศาสนาแต่ละศาสนา ต่างก็มีความสำคัญในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เช่น ความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณี ศาสนสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรม เป็นต้น ศาสนาจึงเป็นหลักในการพัฒนาสังคม

การศึกษาประวัติศาสนาและประวัติศาสดาของแต่ละศาสนา จะทำให้เรามีความเข้าใจศาสนาอื่นๆมากขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. ตัวชี้วัด ป.๕/๗ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม

๒. จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑. อธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. วิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

      ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

      ๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

      ๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 7 ชื่อหน่วย เรื่อง มุ่งมั่นมุ่งศรัทธา
ชั่วโมง มุ่งมั่นมุ่งศรัทธา
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต 3 พ.ย. 65 (มีใบงาน)