สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แหล่งน้ำในธรรมชาติมีทั้งแหล่งน้ำผิวดิน เช่น ทะเล บึง แม่น้ำ และแหล่งน้ำใต้ดิน เช่น น้ำบาดาล ปริมาณน้ำทั้งหมดบนโลกเป็นน้ำเค็มร้อยละ 97.5 และมีปริมาณน้ำจืดร้อยละ 2.5 จากปริมาณน้ำทั้งหมดบนโลก

        ปริมาณน้ำจืดทั้งหมดบนโลกแบ่งเป็นน้ำจืดที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้และน้ำจืดที่สามารถนำมาใช้ได้ น้ำจืดที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ คิดเป็นร้อยละ 1.75 เช่น ธารน้ำแข็งและพืดน้ำแข็ง น้ำแข็งใต้ดิน ความชื้นในดิน ความชื้นในบรรยากาศ น้ำในสิ่งมีชีวิต และน้ำจืดที่สามารถนำมาใช้ได้คิดเป็นร้อยละ 0.75 โดยแบ่งเป็นน้ำจืดที่ไม่สามารถ
นำน้ำมาใช้ได้ทันที เช่น น้ำใต้ดิน คิดเป็นร้อยละ 0.74 และน้ำจืดที่สามารถนำน้ำมาใช้ได้ทันที เช่น ทะเลสาบ บึง แม่น้ำ คิดเป็นร้อยละ 0.01 และถ้าเรียงลำดับปริมาณน้ำจืดจากมากไปน้อยจะเป็นดังนี้ ธารน้ำแข็งและพืดน้ำแข็ง น้ำใต้ดิน

ชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน้ำแข็งใต้ดิน ทะเลสาบ ความชื้นในดิน ความชื้นในบรรยากาศ บึง แม่น้ำ และน้ำในสิ่งมีชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์

    1. ตัวชี้วัด ว 3.2 ป.5/1 เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง และระบุปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลที่รวบรวมได้        

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

         2.1 เปรียบเทียบปริมาณน้ำจืดกับปริมาณน้ำบนโลกและระบุปริมาณน้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ได้และยกตัวอย่างแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน

         2.2 การลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดินและการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับปริมาณน้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ได้

         2.3 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและความอยากรู้อยากเห็น

การวัดผลและประเมินผล

      1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

      2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

      3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 รู้จักน้ำและการเปลี่ยนแปลงของน้ำ (Rerun)
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 น้ำบนโลก
เรื่อง แหล่งน้ำบนโลก (2) 20 มี.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)