สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีลักษณะการเรียงตัวเป็นรูปร่างต่าง ๆ เกิดจากจินตนาการของผู้สังเกต ซึ่งกลุ่มดาวฤกษ์เหล่านั้นมีรูปร่างคงที่และมีเส้นทางที่ปรากฏเป็นแบบรูปซ้ำ ๆ กันในรอบปีเป็นวัฏจักร และการสังเกตตำแหน่งและการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์สามารถทำได้โดยใช้แผนที่ดาว 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 3.1 ป.5/2 ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าและอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี

  จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1 อธิบายเกี่ยวกับเส้นทางการขึ้นและตก และตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์โดยใช้แผนที่ดาว

            2.2 การสังเกตเส้นทางการขึ้นและตก และตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์โดยใช้แผนที่ดาว การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาเกี่ยวกับการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ โดยใช้แผนที่ดาวและการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับวัฏจักรการปรากฏของกลุ่มดาวฤกษ์

           2.3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 7 ดาว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ดาว และการขึ้นและตกของดาว
เรื่อง การขึ้นและตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว (3) 13 มี.ค. 66 (มีใบงาน)