สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กลุ่มดาวฤกษ์ที่ปรากฏบนท้องฟ้ามีการเรียงตัวเป็นรูปร่างต่าง ๆ และมีชื่อเรียกแตกต่างกันเกิดจากจินตนาการของมนุษย์ เช่น กลุ่มดาวนายพราน กลุ่มดาวคนคู่ กลุ่มดาวสิงโต กลุ่มดาวหมีใหญ่  กลุ่มดาวค้างคาว  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด ว 3.1 ป.5/2 ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า

และอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1 อธิบายเกี่ยวกับการมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์เป็นรูปร่างต่าง ๆ

            2.2 การสังเกตลักษณะการเรียงตัวของกลุ่มดาวฤกษ์ การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับนิทานดาวและการลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการเรียงตัวของกลุ่มดาวฤกษ์และที่มาของรูปร่างต่าง ๆ ของกลุ่มดาวฤกษ์         

           2.3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความอยากรู้อยากเห็น

การวัดผลและประเมินผล

      1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

      2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

      3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 7 ดาว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ดาว และการขึ้นและตกของดาว
เรื่อง การขึ้นและตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว (1) 1 มี.ค. 66 (มีใบงาน)