สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุให้วัตถุเคลื่อนที่ไปบนพื้น จะมีแรงเสียดทานต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ  แรงเสียดทานจะเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุกับพื้นในทิศตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุโดยมีขนาดของแรงเท่ากับขนาดของแรงเสียดทาน วัตถุจะไม่เคลื่อนที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด ว 2.2 ป.5/4 ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายแรงเสียดทานที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ

2 การสังเกตการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุขณะออกแรงกระทำต่อวัตถุ การวัดขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถุด้วยเครื่องชั่งสปริงและการลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับแรงที่กระทำต่อวัตถุ       

3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความอยากรู้อยากเห็น

การวัดผลและประเมินผล

      1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

      2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

      3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 6 แรง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 แรงลัพธ์และแรงเสียดทาน
เรื่อง แรงเสียดทานกับ การเคลื่อนที่ของวัตถุ (1) 15 ก.พ. 66 (มีใบงาน)