สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อมีแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน สามารถหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุโดยพิจารณาจากทิศทางของแรงนั้น ๆ ถ้าแรงที่มากระทำต่อวัตถุในทิศทางเดียวกัน แรงลัพธ์จะเท่ากับผลบวกของแรงทุกแรงที่กระทำต่อวัตถุ ถ้าแรงที่มากระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกัน แรงลัพธ์จะเท่ากับผลต่างของแรงทุกแรงที่กระทำต่อวัตถุ ถ้าแรงลัพธ์ของแรงที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ วัตถุจะยังคงอยู่นิ่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.5/1 อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์

ว 2.3 ป.5/2 เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ใน แนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ

ว 2.3 ป.5/3 ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ             

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกันในทิศทางต่าง ๆ

2 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ ขณะที่วัตถุอยู่นิ่ง             

3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความอยากรู้อยากเห็น

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 6 แรง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 แรงลัพธ์และแรงเสียดทาน
เรื่อง แรงลัพธ์ (5) 13 ก.พ. 66 (มีใบงาน)