สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อมีแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน สามารถหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุโดยนำขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถุมาลบกัน การเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุ เขียนแทนด้วยลูกศรโดยความยาวของลูกศรแสดงขนาดของแรง และหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.5/1 อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์

ว 2.3 ป.5/2 เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ใน แนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ

ว 2.3 ป.5/3 ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ             

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

1 หาแรงลัพธ์ของแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน แต่มีทิศทางตรงข้ามกันและเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน

2 การสังเกตแนวแรงและทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุ  การวัดขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถุและการใช้จำนวนเพื่อหาผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุ

         7.2.3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน

 

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 6 แรง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 แรงลัพธ์และแรงเสียดทาน
เรื่อง แรงลัพธ์ (3) 6 ก.พ. 66 (มีใบงาน)