สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          เมื่อมีแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุ การหาแรงลัพธ์ของแรงต้องพิจารณาถึงขนาดและทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุ เมื่อแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ วัตถุจะอยู่นิ่ง และเราสามารถแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุได้โดยการเขียนแผนภาพแสดงแรง  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    7.1. ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.5/1 อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุ

อยู่นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์

                   ว 2.3 ป.5/2 เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ใน แนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ

ว 2.3 ป.5/3 ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ  

 จุดประสงค์การเรียนรู้

1 บอกทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุและเปรียบเทียบขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถุเมื่อมีแรงเพียงแรงเดียวและเมื่อมีแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุ

2 การสังเกตแนวแรงและทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุ รวมทั้งผลของแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ

การวัดขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถุและการใช้จำนวนเพื่อหาผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุ    

3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 6 แรง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 แรงลัพธ์และแรงเสียดทาน
เรื่อง แรงลัพธ์ (1) 30 ม.ค. 66 (มีใบงาน)