สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความดังของเสียงที่ได้ยินบอกได้ด้วยระดับเสียง มีหน่วยวัดเป็นเดซิเบล เสียงที่ดังมาก ๆ ที่เป็นอันตรายต่อหู และเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญจัดเป็นมลพิษทางเสียง ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดังมาก ๆ หรือใส่เครื่องป้องกันหูเมื่อต้องอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆ หรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.5/4 วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง       

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายเกี่ยวกับมลพิษทางเสียง และบอกแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง

2 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางเสียง และแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียงและการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับระดับเสียงและมลพิษทางเสียง   

3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความอยากรู้อยากเห็น

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 เสียง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 เสียง
เรื่อง ระดับเสียง (2) 25 ม.ค. 66 (มีใบงาน)