สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         เสียงในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียง มีระดับเสียงแตกต่างกัน ซึ่งระดับเสียงมีหน่วยวัดเป็นเดซิเบล โดยเสียงที่ดังมาก ๆ ที่เป็นอันตรายต่อหู และเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ฟัง จัดเป็นมลพิษทางเสียง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.5/4 วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง 

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1 บอกระดับเสียงในสถานที่ต่าง ๆ และอธิบายลักษณะของเสียงที่จัดเป็นมลพิษทางเสียง

   2 การวัดระดับเสียงในสถานที่ต่าง ๆ และการลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับระดับเสียงในสถานที่ต่าง ๆ และมลพิษทางเสียง     

   3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 เสียง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 เสียง
เรื่อง ระดับเสียง (1) 23 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)