สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การได้ยินเสียงดัง เสียงค่อย ขึ้นอยู่กับพลังงงานในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงที่มาถึงผู้ฟัง โดยถ้าพลังงานในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงมาถึงหูผู้ฟังมาก จะทำให้ได้ยินเสียงดัง แต่ถ้าพลังงานในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงมาถึงหูผู้ฟังน้อย จะทำให้ได้ยินเสียงค่อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.5/3 ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย         

จุดประสงค์การเรียนรู้

         1 อธิบายการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย

     2 การสังเกตการได้ยินเสียงดัง เสียงค่อย การลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการได้ยินเสียงดัง เสียงค่อย

และตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิดและการได้ยินเสียงดัง เสียงค่อย

     3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความอยากรู้อยากเห็น

การวัดผลและประเมินผล

      1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

      2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

      3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 เสียง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 เสียง
เรื่อง เสียงดัง เสียงค่อย (2) 18 ม.ค. 66 (มีใบงาน)