สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเกิดเสียงดัง เสียงค่อย ขึ้นอยู่กับพลังงานในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง โดยแหล่งกำเนิดเสียงที่สั่นด้วยพลังงานมาก จะทำให้เกิดเสียงดังมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.5/3 ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย         

จุดประสงค์การเรียนรู้

       1 อธิบายการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย

  2 การสังเกตการได้ยินเสียงดัง เสียงค่อย การลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย

การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเกิดเสียงดัง เสียงค่อยการกำหนดและควบคุมตัวแปรเกี่ยวกับการเกิดเสียงดัง เสียงค่อยและการทดลองการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย

  3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความอยากรู้อยากเห็น

การวัดผลและประเมินผล

      1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

      2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

      3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 เสียง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 เสียง
เรื่อง เสียงดัง เสียงค่อย (1) 11 ม.ค. 66 (มีใบงาน)