สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสียงสูง เสียงต่ำเกิดจากความถี่ในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง โดยแหล่งกำเนิดเสียงที่มีมวลมาก จะมีความถี่ในการสั่นน้อย เสียงที่เกิดขึ้นจึงเป็นเสียงต่ำ และแหล่งกำเนิดเสียงที่มีมวลน้อย จะมีความถี่ในการสั่นมาก เสียงที่เกิดขึ้นจึงเป็นเสียงสูง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.5/2 ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำของวัตถุ

2 การสังเกตเสียงสูง เสียงต่ำที่ได้ยิน การพยากรณ์การได้ยินเสียงสูง เสียงต่ำและการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำของวัตถุ                  

3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 เสียง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 เสียง
เรื่อง เสียงสูง เสียงต่ำ (2) 9 ม.ค. 66 (มีใบงาน)