สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสียงสูง เสียงต่ำเกิดจากความถี่ในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง โดยเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่มาก

จะทำให้เกิดเสียงสูง แต่ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่น้อย จะทำให้เกิดเสียงต่ำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.5/2 ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ       

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำของวัตถุ

2 การสังเกตความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดและเสียงสูง เสียงต่ำที่เกิดขึ้น การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสังเกตความถี่ในการสั่นของวัตถุ การกำหนดและควบคุมตัวแปรในการทดลองเกี่ยวกับการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำและการทดลองเกี่ยวกับการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำของวัตถุ            

3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 เสียง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 เสียง
เรื่อง เสียงสูง เสียงต่ำ (1) 4 ม.ค. 66 (มีใบงาน)