สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การได้ยินเสียงประกอบด้วยแหล่งกำเนิดเสียง  ตัวกลางของเสียง และหู โดยเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นจะส่งพลังงานจากการสั่นผ่านตัวกลางไปยังหูที่เป็นอวัยวะรับเสียง ซึ่งหูมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินเสียงทั้งส่วนที่รวมเสียงเข้าสู่รูหู และส่งไปยังส่วนที่ทำหน้าที่นำเสียงซึ่งจะสั่นต่อเนื่องกันไปยังส่วนที่ทำหน้าที่รับเสียง การสั่นต่อเนื่องกันนี้ทำให้เกิดกระแสประสาทไปตามเส้นประสาททำให้เราได้ยิน และเข้าใจความหมายของเสียง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.5/1 อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายส่วนประกอบของหูที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินเสียง

2 การสังเกตส่วนประกอบของหูและการลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของหูที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินเสียง                 

3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นอดทน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 เสียง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 เสียง
เรื่อง เสียงกับการได้ยิน (1) 26 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)