สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเคลื่อนที่ของเสียงต้องอาศัยตัวกลาง โดยตัวกลางของเสียงอาจอยู่ในสถานะต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.5/1 อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายการเคลื่อนที่ของเสียง

2 การสังเกตการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงมายังหูผู้ฟังและการลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับตัวกลางที่เสียงใช้ในการเคลื่อนที่ผ่าน

3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 เสียง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 เสียง
เรื่อง การเคลื่อนที่ของเสียง (1) 19 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)