สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัฏจักรน้ำเป็นการหมุนเวียนของอนุภาคน้ำอย่างต่อเนื่องไปตามแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ ทั้งน้ำในบรรยากาศ
น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน เช่น ในสัตว์ พืช เมฆ ธารน้ำแข็ง น้ำใต้ดิน ทะเลสาบ มหาสมุทร แม่น้ำ และดิน อาจมีการเปลี่ยนสถานะหรือไม่มีการเปลี่ยนสถานะก็ได้ โดยการเปลี่ยนแหล่งที่อยู่ของน้ำจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งจะมีแบบรูปการเปลี่ยนแปลงคงที่ การหมุนเวียนของอนุภาคน้ำไปยังแหล่งต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันก็ได้ ทำให้อนุภาคน้ำอาจหมุนเวียนกลับมาที่เดิม โดยใช้เวลาไม่เท่ากัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 3.2 ป.5/3 สร้างแบบจำลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1 อธิบายลักษณะและการเกิดวัฏจักรน้ำ

        2 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและการเกิดวัฏจักรน้ำ การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะและการเกิดวัฏจักรน้ำและการสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ

        3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน

การวัดผลและประเมินผล

      1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

      2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

      3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 รู้จักน้ำและการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของน้ำ
เรื่อง วัฏจักรน้ำ (2) 14 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)