สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

น้ำค้างเกิดจากไอน้ำในอากาศที่มีอุณหภูมิลดต่ำลงในเวลากลางคืนเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำเกาะอยู่บนพื้นผิววัตถุใกล้พื้นโลก แต่ถ้าอุณหภูมิบริเวณนั้นต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง น้ำค้างจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง เรียกว่าน้ำค้างแข็ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ว 3.2 ป.5/4 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็งจากแบบจำลอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายการเกิดน้ำค้างและน้ำค้างแข็ง

2 การลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดน้ำค้างและน้ำค้างแข็งได้ การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับน้ำค้างและน้ำค้างแข็งได้และการสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายการเกิดน้ำค้างและน้ำค้างแข็ง

3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 รู้จักน้ำและการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของน้ำ
เรื่อง การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง (4) 28 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)