สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ไอน้ำในอากาศเมื่อกระทบกับอากาศที่เย็นกว่าหรืออุณหภูมิต่ำกว่าจะเกิดการควบแน่นกลายเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ โดยมีฝุ่นละออง ควัน หรืออนุภาคอื่นๆ เป็นแกนกลาง แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดเป็นเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ตัวชี้วัด ว 3.2 ป.5/4 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็งจากแบบจำลอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

         1 อธิบายการเกิดน้ำค้างและน้ำค้างแข็ง

         2 การสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากแบบจำลองการเกิดน้ำค้างและน้ำค้างแข็งและการลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน้ำในแบบจำลอง

         3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความอยากรู้อยากเห็น

การวัดผลและประเมินผล

   1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

   2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

   3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 รู้จักน้ำและการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของน้ำ
เรื่อง การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง (3) 23 พ.ย. 65 (มีใบงาน)