สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

น้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้มีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำทั้งหมดบนโลก เราจึงควรใช้น้ำอย่างประหยัดโดยการปิดน้ำทุกครั้งหลังใช้ ลดปริมาณการใช้น้ำจากกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำโดยใช้ฝักบัว การใช้บัวรดน้ำแทนสายยาง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    1. ตัวชี้วัด ว 3.2 ป.5/2 ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำโดยนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ

    2. จุดประสงค์การเรียนรู้

         2.1 บอกแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัด

         2.2 การลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการประหยัดน้ำของครอบครัวตัวอย่างและครอบครัวตนเอง

         2.3 อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะและความยอมรับความเห็นต่าง

การวัดผลและประเมินผล

      1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

      2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

      3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 รู้จักน้ำและการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 น้ำบนโลก
เรื่อง การประหยัดและ การอนุรักษ์น้ำ (1) 9 พ.ย. 65 (มีใบงาน)