สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนำความรู้เรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างถูกวิธีไปใช้ในครอบครัวของตนเองจะช่วยวางแผนการใช้จ่ายของสมาชิกในครอบครัว  ฝึกให้สมาชิกในครอบครัวมีวินัยในการใช้เงิน  ใช้เงินอย่างรู้คุณค่า   และมีเงินออมไว้ใช้ในยามจำเป็น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 1.1 ป.๕/๔  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายวิธีการบันทึกรายรับรายจ่ายของครอบครัวได้
2 เขียนบันทึกรายรับรายจ่ายของครอบครัวได้
32. เห็นประโยชน์ของบันทึกรายรับรายจ่ายของครอบครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 7 อาชีพที่ใฝ่ฝัน
ชั่วโมง อาชีพที่ใฝ่ฝัน
เรื่อง บัญชี รายรับ-รายจ่าย ภายในครอบครัว (มีใบงาน ใบความรู้)