สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เอกสารแต่ละประเภทมีวิธีการเก็บแตกต่างกัน  เอกสารบางประเภทต้องเก็บไว้กับตัวตลอดเวลา  เอกสารบางประเภทต้องเก็บอย่างมิดชิด  เอกสารบางประเภทต้องทำลายเมื่อหมดอายุการใช้งาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

ง 1.1 ป.5/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 เลือกวิธีการจัดเก็บเอกสารได้

2 เขียนวิธีการแยกชนิดเอกสารและวิธีการจัดเก็บเอกสารสำคัญได้
3 มีระเบียบในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 7 อาชีพที่ใฝ่ฝัน
ชั่วโมง อาชีพที่ใฝ่ฝัน
เรื่อง การจัดเก็บเอกสารสำคัญ (มีใบงาน ใบความรู้)