สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อาชีพเป็นการทำมาหากินหรือการทำงานเพื่อให้มีรายได้สำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัว อาชีพแต่ละอาชีพจะแตกต่างกันไปตามรายได้และลักษณะงานในการที่จะเลือก ประกอบอาชีพใดนั้นควรคำนึงถึงความสนใจ ความสามารถและทักษะของตนเองที่จะใช้ในการ ปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพจะประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัยทักษะการจัดการ ทักษะ กระบวนการในการทำงาน มีคุณธรรมในการทำงาน และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

ง 2.1 ป.5/1 สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชน

ง 2.1 ป.5/2 ระบุความแตกต่างของอาชีพ    

         จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายลักษณะของงานธุรกิจได้
2 เขียนลักษณะต่างๆของงานธุรกิจในชุมชนได้
3 มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 7 อาชีพที่ใฝ่ฝัน
ชั่วโมง อาชีพที่ใฝ่ฝัน
เรื่อง ธุรกิจก้าวไกล (มีใบงาน ใบความรู้)