สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อาชีพต่างๆมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม  ลักษณะงาน  ประเภทกิจการและรายได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 2.1 ป.5/1 สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชน

ง 2.1 ป.5/2 ระบุความแตกต่างของอาชีพ    

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายความแตกต่างของงานอาชีพได้
2 เขียนความแตกต่างของงานอาชีพได้
3 เอาใจใส่ในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 7 อาชีพที่ใฝ่ฝัน
ชั่วโมง อาชีพที่ใฝ่ฝัน
เรื่อง ความแตกต่างของงานอาชีพ 13 มี.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)