สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การประกอบอาชีพเป็นการทำงานเพื่อหารายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ทำให้ตนเองและครอบครัวดำรงชีวิตในสังคมได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 2.1 ป. 5/1 สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชน

ง 2.1 ป. 5/2 ระบุความแตกต่างของอาชีพ 

         จุดประสงค์การเรียนรู้

1 เปรียบเทียบประเภทอาชีพต่างๆ ในชุมชนได้
2 สามารถเขียนประเภทอาชีพต่างๆ ในชุมชนได้
3 แสดงความสนใจอาชีพต่างๆในชุมชน

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 7 อาชีพที่ใฝ่ฝัน
ชั่วโมง อาชีพที่ใฝ่ฝัน
เรื่อง อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 27 ก.พ. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)