สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเก็บเกี่ยวพืชผักสวนครัวต้องคำนึงถึงชนิดของผัก อายุของผัก วัตถุประสงค์ของการปลูก ความต้องการของตลาด ช่วงเวลาและวิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับชนิดของพืชผักจะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

ง 1.1 ป.๕/๔  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สามารถบอกความแตกต่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆ ได้
2 สามารถเขียนวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆ ได้
3 มีความรับผิดชอบในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 สืบสานงานเกษตร
ชั่วโมง สืบสานงานเกษตร
เรื่อง การเก็บเกี่ยวผลผลิต 20 ก.พ. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)