สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การดูแลรักษาพืชเป็นการทำให้ต้นพืช ที่ปลูกเจริญเติบโต งอกงาม และให้ผลผลิตตามต้องการ เช่น การรดน้ำ การพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดแมลงและกำจัดวัชพืช  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

ง 1.1 ป.๕/๔  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สามารถอธิบายการดูแลรักษาพืชโดยวิธีการต่างๆ ได้
2 สามารถดูแลรักษาพืชโดยวิธีการต่างๆ ได้
3 เห็นประโยชน์การดูแลรักษาพืช

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 สืบสานงานเกษตร
ชั่วโมง สืบสานงานเกษตร
เรื่อง การดูแลรักษาพืช 13 ก.พ. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)