สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาชนะที่ใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถนำวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน  เช่น   กะละมัง, กระถาง,ยางรถยนต์,ถังน้ำ ฯลฯ มาใช้ในการปลูกได้ หากกระถางหรือภาชนะใดมีสารปนเปื้อน เช่น น้ำมัน สารเคมีต่างๆ ให้ทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาใช้   และจัดตกแต่งกระถางหรือภาชนะให้สวยงาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

ง 1.1 ป.5/4  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

           จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สามารถอธิบายลักษณะภาชนะในการปลูกพืชผักสวนครัวได้
2 ฝึกประดิษฐ์ภาชนะในการปลูกพืชผักสวนครัวได้
3 มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 สืบสานงานเกษตร
ชั่วโมง สืบสานงานเกษตร
เรื่อง ภาชนะในการปลูกพืชผักสวนครัว 30 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)