สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การขยายพันธุ์พืช คือ การเพิ่มปริมาณให้ต้นพืชมีจำนวนมากขึ้น และคงลักษณะพันธุ์ที่ต้องการไว้ให้ได้ปริมาณมากอย่างรวดเร็วและเพื่อดำรงสายพันธุ์ พืชชนิดต่าง ๆ ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ ได้แก่ การเพาะเมล็ด ติดตา ต่อกิ่ง ตอนกิ่ง ปักชำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

ง 1.1 ป.๕/๔  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สามารถอธิบายวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆได้
2 สามารถเขียนประเภทการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ ได้
3 มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 สืบสานงานเกษตร
ชั่วโมง สืบสานงานเกษตร
เรื่อง การขยายพันธุ์พืช 23 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)