สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปุ๋ยมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นเมื่อดินดีเราก็จะปลูกพืชได้ผลดี เพื่อให้มีสารอาหารที่เหมาะกับพืชที่เราต้องการปลูกอยู่เสมอ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

ง 1.1 ป.5/4  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สามารถบอกประเภทของปุ๋ยได้
2 สามารถเขียนเปรียบเทียบลักษณะต่างๆ ของปุ๋ยได้
3 เห็นประโยชน์ของปุ๋ย

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 สืบสานงานเกษตร
ชั่วโมง สืบสานงานเกษตร
เรื่อง ปุ๋ย 9 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)