สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้เครื่องมือเกษตรให้เหมาะสมกับงาน ช่วยให้ประหยัดเวลาและมีความปลอดภัยในการทำงาน ส่วนการดูแลรักษาเครื่องมืออย่างถูกวิธี จะทำให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานยืนยาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 1.1 ป.5/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว

ง 1.1 ป.๕/๔  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

1  สามารถอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือในงานเกษตรได้
2  สามารถฝึกใช้เครื่องมือในงานเกษตรได้
3  เห็นคุณค่าของเครื่องมือในงานเกษตร

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 สืบสานงานเกษตร
ชั่วโมง สืบสานงานเกษตร
เรื่อง เครื่องมือในงานเกษตร 26 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)