สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การประกอบอาหาร เป็นการปรุงอาหารดิบให้สุกด้วยวิธีการต่างๆ ทำให้อาหารมีสี รสชาติ และกลิ่นของอาหารที่น่ารับประทาน โดยคำนึงถึงการสงวนคุณค่าทางอาหารเป็นสิ่งสำคัญ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

ง 1.1 ป.5/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว

ง 1.1 ป.๕/๔  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สามารถเลือกวัตถุดิบในการทำอาหารยำรวมได้
2 สามารถฝึกปฏิบัติประกอบอาหารยำรวมได้
3 ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติประกอบอาหารยำรวม

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 อาหารน่ารู้
ชั่วโมง อาหารน่ารู้
เรื่อง การฝึกปฏิบัติประกอบอาหารยำรวม 28 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)