สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การประกอบอาหารที่ดีจะต้องมีการเตรียมวัตถุดิบ โดยจะต้องจัดเตรียมให้เหมาะสมกับชนิดและลักษณะของอาหาร เพื่อสะดวกต่อการประกอบอาหาร และสิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึง ความสดใหม่ ความสะอาดของวัตถุดิบ และความปลอดภัยของผู้บริโภค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

ง 1.1 ป.5/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สามารถอธิบายวิธีการเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้
2 สามารถฝึกเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้
3 เห็นความสำคัญของการเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 อาหารน่ารู้
ชั่วโมง อาหารน่ารู้
เรื่อง หลักการเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 14 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)