สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อาหารและเครื่องดื่มมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเรา จึงต้องรู้จักเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์มาบริโภค โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สามารถอธิบายหลักการเลือกซื้ออาหารประเภทต่างๆ ได้
2 สามารถเขียนหลักการเลือกซื้ออาหารประเภทต่างๆ ได้
3 เห็นประโยชน์ของการเลือกซื้ออาหารประเภทต่างๆ

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 อาหารน่ารู้
ชั่วโมง อาหารน่ารู้
เรื่อง หลักการเลือกซื้ออาหารประเภทต่างๆ 7 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)