สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ในหลายด้าน เช่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางสังคม เมื่อสิ่งแวดล้อมทางมีการเปลี่ยนแปลง ย่อมส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกประเภทสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- จำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- อภิปรายถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถาม

- ตรวจใบงานที่ 4 เรื่อง สิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 12 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
ชั่วโมง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
เรื่อง สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย (มีใบงาน)