สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยทำให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับวิถีชีวิตของคน ทำให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้ถูกต้อง

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนแผนผังความคิดแสดงความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภูมิสังคมของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ถูกต้อง

เจตคติ

- อภิปรายถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาเรื่อง ลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจ ใบงานที่ 12 เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคม 1

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 10 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
ชั่วโมง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคม 1 27 ก.พ. 66 (มีใบงาน)