สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยทำให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับวิถีชีวิตของคน ทำให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายลักษณะทรัพยากรธรรมชาติในภาคตะวันตกและภาคใต้ได้ถูกต้อง      

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- จำแนกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติในภาคตะวันตกและภาคใต้ได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- อภิปรายถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจ ใบงานที่ 11 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ 3

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 10 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
ชั่วโมง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ 3 24 ก.พ. 66 (มีใบงาน)