สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยทำให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับวิถีชีวิตของคน ทำให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกตำแหน่งที่ตั้ง ขนาดรูปร่าง และอาณาเขตของประเทศไทยได้ถูกต้อง

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- วิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้ง ขนาดรูปร่าง และอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- อภิปรายถึงความสำคัญของการศึกษา เรื่อง ที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทย

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถาม

- ตรวจใบงานที่ 1 เรื่อง ที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทย

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 10 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
ชั่วโมง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
เรื่อง ที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทย 1 ก.พ. 66 (มีใบงาน)