สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประเทศไทยแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันทั้งลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลความรู้ได้จากเครื่องมือภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายของภาพถ่ายจากดาวเทียมได้ถูกต้อง

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยจากภาพถ่ายดาวเทียมได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- อภิปรายถึงความสำคัญของการศึกษา เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

การตอบคำถาม

ตรวจใบงานที่ 3 เรื่อง เครื่องมือภูมิศาสตร์ 3

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 9 เครื่องมือภูมิศาสตร์
ชั่วโมง เครื่องมือภูมิศาสตร์
เรื่อง เครื่องมือภูมิศาสตร์ 3 27 ม.ค. 66 (มีใบงาน)