สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประเทศไทยแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันทั้งลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลความรู้ได้จากเครื่องมือภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- ระบุตำแหน่งของภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย บนแผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยได้ถูกต้อง

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- อภิปรายถึงความสำคัญของการศึกษา เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถาม

- ตรวจใบงานที่ 2 เรื่อง เครื่องมือภูมิศาสตร์ 2

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 9 เครื่องมือภูมิศาสตร์
ชั่วโมง เครื่องมือภูมิศาสตร์
เรื่อง เครื่องมือภูมิศาสตร์ 2 25 ม.ค. 66