สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาเกี่ยวกับศาสนิกชนตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ย่อมทำให้ได้รับความรู้ แนวคิด แนวทางแก้ปัญหาที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนเกิดความจรรโลงใจและมีศรัทธาต่อศาสนา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- ยกตัวอย่างบุคคลที่ทำความดีตามหลักศาสนาได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีงามตามหลักศาสนาจากบุคคลตัวอย่างได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- อภิปรายถึงคุณค่าของการชื่นชมการทำความดีของบุคคลตามหลักศาสนาได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงานที่ 9 เรื่อง ศาสนิกชนตัวอย่าง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 8 พุทธศาสนิกชน
ชั่วโมง พุทธศาสนิกชน
เรื่อง ศาสนิกชนตัวอย่าง 20 ม.ค. 66 (มีแบบประเมิน)