สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศาสนพิธี คือแบบแผนการปฏิบัติตนที่ดีงามและพึงกระทำในทางพระพุทธศาสนา มีความเกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาและหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ผู้ปฏิบัติศาสนพิธีย่อมได้เกิดการพัฒนาตนเองทั้งด้านกาย วาจา และจิตใจ ตลอดจนได้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความสำคัญและขั้นตอนในพิธีทอดผ้าป่ากับพิธีทอดกฐินได้

2. ปฏิบัติตนตามขั้นตอนในพิธีทอดผ้าป่าและพิธีทอดผ้ากฐินได้อย่างถูกต้อง

3. อภิปรายถึงคุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธีได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงานที่ 6 เรื่อง พุทธศาสนพิธี 2

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 8 พุทธศาสนิกชน
ชั่วโมง พุทธศาสนิกชน
เรื่อง พุทธศาสนพิธี 2 11 ม.ค. 66 (มีใบงาน)