สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองทั้งกาย วาจา ใจ และเป็นการสืบทอดการปฏิบัติบัติที่ดีงามในสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และการอาราธนาพระปริตรได้ถูกต้อง

2. ประยุกต์ใช้การอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และการอาราธนาพระปริตรในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3. อภิปรายถึงคุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธีได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงานที่ 6 เรื่อง พุทธศาสนพิธี 1

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 8 พุทธศาสนิกชน
ชั่วโมง พุทธศาสนิกชน
เรื่อง พุทธศาสนพิธี 1 9 ม.ค. 66