สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองทั้งกาย วาจา ใจ และเป็นการสืบทอดการปฏิบัติบัติที่ดีงามในสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายสาระสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้

2. วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง

3. อภิปรายถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการศึกษาเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงานที่ 5 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 8 พุทธศาสนิกชน
ชั่วโมง พุทธศาสนิกชน
เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 6 ม.ค. 66 (มีใบงาน)