สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักธรรมคำสอนของศาสนาทุกศาสนาล้วนมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ผู้ที่นับถือศาสนาควรศึกษาให้เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความสุขในชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักธรรมสำคัญของศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู และศาสนาซิกข์ได้ถูกต้อง

2. วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างของหลักธรรมในพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่นได้ถูกต้อง

3. อภิปรายถึงคุณค่าและความสำคัญของหลักธรรมในศาสนาต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงานที่ 9 เรื่อง หลักธรรมของศาสนาต่างๆ

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 7 หลักธรรมนำสุข
ชั่วโมง หลักธรรมนำสุข
เรื่อง หลักธรรมของศาสนาต่าง ๆ 21 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และแบบประเมิน)