สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักธรรมคำสอนของศาสนาทุกศาสนาล้วนมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ผู้ที่นับถือศาสนาควรศึกษาให้เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความสุขในชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของ “พระธรรม” ในหลักพระรัตนตรัยได้ถูกต้อง

2. วิเคราะห์ความสำคัญของ “พระธรรม” ในหลักพระรัตนตรัยได้

3. อภิปรายถึงความสำคัญและประโยชน์ของการศึกษาพระรัตนตรัยได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงานที่ 2 พระรัตนตรัย 2

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 7 หลักธรรมนำสุข
ชั่วโมง หลักธรรมนำสุข
เรื่อง พระรัตนตรัย 2 30 พ.ย. 65 (มีใบงาน)