สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจึงถือเป็นรากฐาน เอกลักษณ์ ศูนย์รวมของจิตใจและเป็นหลักในการพัฒนาชาติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สืบค้นและอธิบายข้อมูลการนับถือศาสนาพุทธของคนไทยได้ถูกต้อง

2. วิเคราะห์อิทธิพลของศาสนาพุทธที่มีต่อวิถีชีวิตคนไทย และชาติไทยได้ถูกต้อง

3. อภิปรายถึงคุณค่าและความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงานที่ 11 เรื่องพระพุทธศาสนากับชาติไทย

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 6 พุทธศาสดาและสาวก
ชั่วโมง พุทธศาสดาและสาวก
เรื่อง พระพุทธศาสนากับชาติไทย 25 พ.ย. 65 (มีใบงาน)